Please copy and visit
"https://integrated2021.cci.com.tr"
address in one of the following
browsers.

RAPORUMUZ HAKKINDA

CCI'A GENEL BAKIŞ
Raporumuz Hakkında
CCI olarak, bugüne kadar yayınlamış olduğumuz sürdürülebilirlik ve faaliyet raporlarımız ile faaliyetlerimizin güncel çıktılarını, geleceğe dair plan ve hedeflerimiz ve sürdürülebilirliğe dair yaklaşımımız çerçevesinde ele aldık. 2021 raporlama döneminde ise finansal ve finansal olmayan performansımızın bütünsel bir değerlendirmesi ile geleceğe dönük stratejimizin paylaşıldığı ikinci entegre faaliyet raporumuzu paydaşlarımızın görüşüne sunuyoruz.

Bu raporda, faaliyet gösterdiğimiz 11 ülkeden 10’u1 (Türkiye, Ürdün, Azerbaycan, Kazakistan, Pakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Irak ve Özbekistan) kapsamında 1 Ocak – 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki döneme ait yatırımlarımızı, hedeflerimizi, uygulamalarımızı ve elde ettiğimiz performans sonuçlarımızı paylaşıyoruz.
2021 yılında entegre faaliyet raporunun kapsamı CCI'ın toplam üretim hacminin %100’ünü kapsamıştır.2
1 CCI’ın mevcut durumda Suriye’de bir faaliyeti bulunmamaktadır ve 2017 yılından beri içecek satışı olmamıştır.
2 Özbekistan CCI operasyonlarına 2021 yılı 4. çeyrekte katılmıştır. Rapor kapsamında sadece finansal değerlendirmesi yer almaktadır.

Raporlama Standartları

Bu rapor GRI Standartları: Temel seçeneği ve Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesine uyumlu olarak hazırlanmıştır. Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (International Integrated Reporting Council - IIRC) tarafından yayımlanan Entegre Raporlama Çerçevesinde önerildiği gibi; öncelikli konular, iş stratejisi ve 2021 performansı arasındaki bağlantılar kurulmuştur.
Rapor aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi (COP) ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerine (WEPs) ve Sermaye Piyasaları Kurulu Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne dair ilerleme bildirimlerimizi de yansıtmaktadır. Raporumuzun içerik geliştirme sürecine AA1000 Güvence Standardının önem, kapsayıcılık ve duyarlılık ilkeleri; finansal bildirimlerde ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (International Financial Reporting Standards - IFRS) kılavuzluk etmiştir. CDP, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi (UNCAC) ve Dünya Kaynaklar Enstitüsü (WRI) tarafından geliştirilen Sera Gazları Protokolü (Greenhouse Gas Protocol) ve uluslararası kabul görmüş öncü ilke ve çerçeveleri kullanarak sosyal, çevresel ve etik performansımızı ölçüyor ve raporluyoruz.

Doğrulama

2009 yılından beri yayınladığımız sürdürülebilirlik raporlarımızda olduğu gibi, ikinci entegre faaliyet raporumuzda da seçili veriler bağımsız olarak denetlenmiştir. 2021, CCI Türkiye Operasyonu'nun Kapsam 1, 2 ve 3 GHG emisyonları, ISO 14064- 1:2018 standardına göre üçüncü taraf bir kuruluş tarafından denetlenmiş ve doğrulanmıştır. Yapılan bağımsız finansal denetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları’na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na (BDS’lere) uygun olarak yürütülmüştür. CCI Türkiye Operasyonu denetimlerden başarıyla geçmiştir.
CCI Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 514 ve 516’ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-14.1 no’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne (Tebliğ) göre yıllık entegre faaliyet raporuyla ilgili olarak, entegre faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlamak ve genel kurula sunmak; raporu, grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlamak konularından sorumludur. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da birlikte çalıştığımız bağımsız denetim şirketi tarafından yerine getirilmiştir. Bağımsız Denetim, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu’nun yaptığı irdelemelerin, Grup’un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vererek bu görüşleri içeren entegre raporu düzenlemiştir.
Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret edilir. Yönetim Kurulu raporu hazırlarken Ticaret Bakanlığı’nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesi de raporda yer alır.

Yapılan bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları’na ve BDS’lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu’nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu raporun Sürdürülebilirlik Performans Göstergeleri bölümündeki Bağımsız Sınırlı Güvence Raporu’nda tanımlandığı gibi, seçilen bilgiler kapsamında Türkiye, Pakistan ve Türkmenistan’daki faaliyetlerimiz için bağımsız sınırlı güvence alınmıştır. Seçilen bilgiler, Türkiye, Pakistan, Türkmenistan için toplam enerji verileri, ürün başına enerji kullanımı, toplam su çekimi ve tüketim verileri, ürün başına su kullanımı ve atık verilerinden oluşmaktadır.
Bu denetim bağlamında, CCI'ın , Türkiye, Pakistan, Türkmenistan tesislerinden alınan 2021 verileri değerlendirilmiş ve tarihi finansal tabloların denetimleri veya incelemeleri haricinde Revize ISAE 3000 (Uluslararası Güvence Sözleşmeleri Standardı) göre Sınırlı Güvence alınmıştır.

Rapor Yapısı

Raporumuzda altı sermaye öğesi (finansal, üretilmiş, fikri, beşerî, sosyal, doğal) etrafında tüm paydaşlarımız nezdinde yarattığımız değeri ele alıyoruz. Bunları yaparken paydaşlarımızın beklentilerini anlamak ve karşılamak her zaman önceliğimiz oldu. Beş bölümden oluşan raporumuzun ilk bölümü olan  “CCI’a Genel Bakış”; genel bilgiler, öne çıkan gelişmeler, paydaşlarımızla etkileşimimiz ve entegre yönetişim yaklaşımımızı içeriyor.

“Geleceğe Bakış” başlıklı ikinci bölümde paydaşlarımızla etkileşimimiz ve kapsamlı risk değerlendirmelerimiz sonucunda şekillendirdiğimiz stratejik önceliklerimize yer veriyoruz ve “Değer Yaratma Yaklaşımımız” adlı üçüncü bölümde paydaşlarımız için değer yaratmaya yönelik programlarımızı ve çalışmalarımızı özetliyoruz. “Kurumsal Yönetişim” altında yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ilişkin ayrıntılı bilgilerle birlikte faaliyetlerimiz ve kurumsal yönetime ilişkin ek bilgilere değinirken, son olarak “Ekler” bölümünde ilgili paydaşlar için faaliyetlerimiz, operasyonel ve finansal performansımıza dair ayrıntılara ve teknik ve nicel bilgilere yer veriyoruz.
Geri Bildirim
Paydaşlarımızdan geri bildirim almak, uygulamalarımızın, performansımızın ve raporlama süreçlerimizin sürekli gelişimi için hayati öneme sahiptir. Her bir geri bildirimi değerlendiriyor, sürekli ve sürdürülebilir gelişim amacıyla kullanıyoruz.
Tüm paydaşlarımız,
adresine e-posta göndererek,
+90 216 528 40 00
numaralı telefondan Kurumsal İlişkiler Departmanı'nı arayarak veya cci.com.tr adresindeki internet sitemizde yer alan "Bize Ulaşın" sekmesi üzerinden fikir, öneri ve/veya şikayetlerini bizlerle paylaşabilirler.